Beste leden,

Na de Algemene Leden Vergadering zijn de gekozen bestuursleden deze week bij elkaar gekomen om de taken te verdelen.

Philip Matapere volgt Nelis Parinussa op als voorzitter van onze vereniging.
Jacqueline de Kroon (secretaris) en Kiley Thijs (penningmeester) vormen samen met Philip het dagelijks bestuur.

De overige taakverdeling is als volgt:
Frans van Nistelrooij – voetbalzaken/activiteiten senioren
Andy Parinussa – voetbalzaken/activiteiten jeugd
Mark Damen – PR, interne communicatie, contact sponsors
Yvonne van Liebergen – communicatie gemeente, reglementen, statuten en juridische ondersteuning bestuurszaken.

Dit team wil voortvarend aan de slag om de vereniging op een gestructureerde, financieel gezonde maar vooral gezellige manier voort te zetten. Wilt u het onze penningmeester Kiley makkelijk maken? Wij willen u vragen om na te gaan of u uw contributie al betaald heeft. Medio november worden de betalingsherinneringen verstuurd, het is fijn als onze penningmeester hier weinig tijd aan hoeft te besteden. Bent u uw rekening voor de contributie kwijt? De contributie per jaar bedraagt voor senioren (18+) 157,50 euro, voor junioren (13-17 jaar) 137,50 euro, voor pupillen 112,50 euro en kunt u overmaken op NL32RABO0155432958, onder vermelding van de naam en geboortedatum van de speler en het team van de speler.

** **

**** Namens de club, bedankt voor uw stem ! ****

 

 

** **

Geachte leden,

U hebt enige tijd geleden een schrijven gekregen voor een algemene ledenvergadering.
Vrijdag 14 september jl. heeft deze plaatsgevonden. Hierin werd vooral gesproken over het tot stand komen van een werkgroep, de toekomst van Real Lunet en de functies waarvan personen de werkzaamheden hebben neergelegd. Notulen van deze vergadering kunt u zodra ze in mijn bezit zijn inzien, mocht u daar prijs op stellen.
Tijdens deze A.L.V. is besproken hoe de procedures zijn m.b.t. het invullen van een aantal functies binnen het organogram van Real Lunet.

De hoofdfuncties en nevenfuncties die ter beschikking staan zijn de volgende:
* Voorzitter (de voorkeur gaat uit naar een Molukse achtergrond)
* Penningmeester
* Secretaris
* Kantine beheer
* Accommodatie beheer en planning (velden, complex, kleedkamers)
* PR en communicatie (bv zaken m.b.t. de gemeente)
* Vice-voorzitter / bewaking club cultuur
* Technisch coordinator Senioren

Wilt u zich graag kandidaat stellen voor 1 van deze functies en heeft u binding met de club dan kunt u o.v.v. kandidaatstelling uw mail sturen naar info@reallunet.nl

Voorwaarden voor uw kandidaatstelling:
* 3 voorkeursstemmen van leden van de club
* Voor welke functie u zich kandidaat wilt stellen
* Motivatie waarom u zich kandidaat stelt

Graag zien we uw kandidaatstelling met voorwaarden tegemoet voor zaterdag 29 september

Mocht het zo zijn dat u graag iets voor de club wilt betekenen maar niet direct één van de bovenstaande functies. U kunt dan in de mail aangeven wat u graag zou willen doen voor de club o.v.v. ondersteuning club en dat mailen naar info@reallunet.nl

De volgende ALV zal plaatsvinden op vrijdag 12 oktober om 19.30 u

Agenda en meer informatie m.b.t. deze algemene ledenvergadering en voorwaarden tot stemming en voordracht zal volgen na 28 september.

Met vriendelijke groet,

Jacqueline de Kroon

 

** **