Vertrouwenspersoon

Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt, of die erg gevoelig liggen. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Veelal kunnen deze onderwerpen heel goed worden besproken met een leider, coördinator, commissielid of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot.

In deze gevallen kan een onafhankelijk vertrouwenspersoon de helpende hand bieden. De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en anoniem. Binnen s.v. Real-Lunet is Gin Nio Haurissa vertrouwenspersoon. Gin Nio is onafhankelijk en geen lid van onze vereniging. Zij is bereikbaar via vcp@reallunet.nl

 
 
 

WANNEER/WAAROM GA JE NAAR EEN VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP)?

Iedereen die verbonden is aan s.v. Real-Lunet, leden, ouders, trainers, coaches enzovoort, kan contact opnemen met de VCP wanneer die last ervaart of zich zorgen maakt over grensoverschrijdend (ongewenst) gedrag van personen eveneens verbonden aan s.v. Real-Lunet.
Onder grensoverschrijdend gedrag wordt onder andere verstaan:
• Intimidatie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen ,bedreigen)
• Agressie en geweld (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen)
• Pesten en uitsluiting (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten)
• Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen/grappen maken, aanranding en verkrachting)
• Discriminatie (bijvoorbeeld op grond van levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur)

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON

De VCP handelt uitsluitend naar aanleiding van een rechtstreeks verzoek van het verenigingslid en met diens instemming. In samenspraak met de melder wordt besproken op welke locatie het gesprek met de VCP plaats vindt. Omdat vertrouwen en veiligheid voorop staat zullen gesprekken niet bij s.v. Real-Lunet plaats vinden. Voor alle stappen die de VCP plichtshalve onderneemt is de (schriftelijke) toestemming van de melder vereist. Indien de betreffende melder deze toestemming weigert, zal de VCP de bemoeienis stop te zetten. De VCP waarborgt ten alle tijde de vertrouwelijkheid en dient geheimhouding in acht te nemen omtrent de reden tot consultatie van de VCP.

Taken vertrouwenscontactpersoon S.V. REAL-LUNET:

1. Het begeleiden en adviseren van de persoon die contact heeft gezocht.
2. Samen met de melder zoeken naar oplossingen en het ondersteunen in de te nemen stappen.
3. Indien de melder slachtoffer is van strafbare feiten dan wordt ondersteuning geboden bij het doen van aangifte bij de politie.
4. Bij kinderen onder de 12 jaar kan het nodig zijn, al dan niet met instemming van het slachtoffer om contact op te nemen met ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en de politie.
5. Het bijhouden van een dossier; de aantekeningen worden na het sluiten van de procedure vernietigd. Er wordt een geanonimiseerd overzicht bijgehouden van de aard en omvang van meldingen. Dit wordt gedeeld met het bestuur en kan door leden worden ingezien.
6. Consultatie in geval van geruchten, klachten en/of wanneer er vragen zijn of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Adviseert het bestuur in het correct afhandelen van kwesties in zaken grensoverschrijdend gedrag.
7. De melder, indien nodig, doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.

Geheimhoudingsplicht

Alleen wanneer de melder (schriftelijke) toestemming geeft kan informatie aan derden verstrekt worden. De VCP mag de geheimhoudingsplicht enkel schenden wanneer er sprake is van een risico op ernstige (psychische en/of lichamelijke) schade en/of wanneer de veiligheid van de melder in het geding komt. Dit geldt met name voor zaken die strafrechtelijk en/ of tuchtrechtelijk vervolgbaar zijn. Het verbreken van de geheimhoudingsplicht gebeurd nooit zonder dat de melder hiervan op de hoogte is gebracht. De VCP zal in deze situaties, middels een georganiseerd overleg, de casuïstiek anoniem bespreken met de voorzitter van S.V. REAL-LUNET om te checken of het schenden van de geheimhouding daadwerkelijk de enige optie is.

Werkwijze:

De VCP streeft naar het vinden van oplossingen voor het probleem waar de melder mee komt. De VCP blijft neutraal en objectief in het benaderen van het probleem en personen. Het doel van de VCP is aansluiten bij de beleefwereld van de melder en niet om aan waarheidsvinding te doen. Het vinden van oplossingen kan plaats vinden door advisering of bemiddeling. Advisering houdt in dat er middels individuele gesprekken met de melder onderzocht wordt welke stappen die het beste kan nemen. Bij bemiddeling worden gesprekken met zowel de melder als de beschuldigde aangegaan onder leiding van een bemiddelaar, de bemiddelaar hoeft niet de VCP te zijn. VCP stelt wel een bemiddelaar aan. Dit kan enkel gebeuren wanneer niet alleen de melder hiermee instemt maar ook de beschuldigde. Als de melder daarmee akkoord gaat, neemt de VCP contact op met de beschuldigde. Soms kunnen de problemen opgelost worden in één of meerdere gesprekken met beide betrokkenen onder leiding van een bemiddelaar. Soms kan de oplossing gevonden worden in een gesprek tussen de VCP en de beschuldigde.

Afleggen van verantwoording

De VCP valt onder de directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van s.v. Real-Lunet. De VCP blijft onafhankelijk en maakt noch deel uit van het bestuur noch heeft een andere taak binnen de vereniging de niet verenigbaar is met de belangen van de melders. Er zal tenminste één keer per jaar een moment moeten plaatsvinden naar bestuur. Om de algemene indruk en stand van zaken te delen. Met als centrale vraag: hoe is het gesteld met de normen en waarden binnen de vereniging? Tijdens dit moment worden geen individuele meldingen besproken. De VCP kan afzien van het gesprek indien meldingen, zaken of personen zijn te herleiden. Naar aanleiding van dit moment kan gekozen worden om meer preventieve maatregelen binnen de vereniging te ondernemen om een gezond en veilig sportklimaat te bevorderen. De VCP kan terugvallen op het overkoepelend beleid en ondersteuning die geboden wordt door het NOC*NSF. Ook voor de leden van S.V. REAL-LUNET is het mogelijk contact op te nemen met het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het nummer is 0900 – 202 55 90. Voor meer informatie Centrum Veilige Sport Nederland.

Scroll naar boven